వెంకటేశ్వర స్వామికి అభిషేకం జరిగేది కాదా?

సకల సౌకర్యాలు ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి అభిషేకం చేయడమే కష్టం అయ్యిందా? ఇలాంటి సమయంలో అప్పట్లో ఏం చేశారు? ఎలాంటి ఏర్పాటు చేశారు? తెలుసుకోవాలంటే ఈ వార్త చదవాల్సిందే.