తిరుమలలో ఎన్ని రకాల దర్శనాలున్నాయి?

తిరుమల పేరు చెప్పగానే వేంకటేశ్వర స్వామిని కాసేపు కనులారా చూసుకుందామని అనిపిస్తుంది. సాధ్యమవుతుందా? అసలు ఎన్ని రకాల దర్శనాలున్నాయి? అవి ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతాయి? ఎలా సాధ్యమవుతుంది? తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వార్త చదవాల్సిందే.