ఇంటిని కట్టుకోవడానికి ఎలాంటి స్థలాన్ని కొనాలో మీకు తెలుసా..?

ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఏదైనా స్థలాన్ని ఎంపిక చేస్తున్నామంటే ఆ స్థలం ఈశాన్యంలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కట్ అయి ఉండరాదు.

అలాగే ఈ శాన్య భాగంలో దిబ్బలు, ఎత్తైన భారీ భవంతులు, సెల్ ఫోన్ టవర్లవంటి ఉండకూడదు.