మొలతాడు కడితేనే మగాడా? ఎందుకు కడతారు?

పరూషంగా మాట్లాడే సమయంలో ‘నువ్వు మొలతాడు కట్టిన మొగాడివే అయితే… రా!’ అని అంటుంటారు. మొలతాడు మీది రకరకాల మాటలు వాడుకలో ఉన్నాయి.

పౌరుషాలు, పట్టుదలలు పక్కన పెడితే అసలు మొలతాడు ఎందుకు కడతారు? దాని వలన ఏమిటి ఉపయోగం. ఏదైనా శాస్త్రీయత ఉందా? ఆరోగ్య రహస్యాలు ఉన్నాయా? అవి ఏమి చెబుతాయి?

తెలుసుకోవాలంటే ఈ వార్త చదవాల్సిందే.