వేప రావి చెట్లకు పెళ్ళెందుకు చేస్తారు.. భృగు మహర్షి ఏం చెప్పారు?

వేప,రావి ఇతర చెట్లకు పెళ్ళిళ్లు చేస్తారు ఎందుకు? అందులోని సారాంశం ఏమిటి. వాటికేమైనా ప్రాణం ఉందా? అవేమైనా సంభాషించుకోగలవా?