తిరుమల సర్వ దర్శనానికి దారేది?

ఎటువంటి సిఫారస్సు, ఎటువంటి ప్రత్యేక రుసము లేకుండా స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ? ఎలాంటి వారు ఈ దర్శనానికి అర్హులు? ఈ దర్శనంలో ఎక్కడ నుంచి స్వామిని దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది?