తిరుమల సర్వ దర్శనానికి దారేది?

ఎటువంటి సిఫారస్సు, ఎటువంటి ప్రత్యేక రుసము లేకుండా స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ? ఎలాంటి వారు ఈ దర్శనానికి అర్హులు? ఈ దర్శనంలో ఎక్కడ నుంచి స్వామిని దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది?

తిరుమలలో ఎన్ని రకాల దర్శనాలున్నాయి?

తిరుమల పేరు చెప్పగానే వేంకటేశ్వర స్వామిని కాసేపు కనులారా చూసుకుందామని అనిపిస్తుంది. సాధ్యమవుతుందా? అసలు ఎన్ని రకాల దర్శనాలున్నాయి? అవి ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతాయి? ఎలా సాధ్యమవుతుంది? తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వార్త చదవాల్సిందే.