ఇంటి చుట్టూ కాకులు తిరిగితే ఆ ఇంటికి వాస్తు దోషం ఉన్నట్లేనా?

అదే ఒక ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు తలనొప్పి, చికాకు మొదలయినవి బాధపెడతాయి. దాని అర్థం ఏంటి? అలాగే పెంపుడు కుక్క అస్తమానం ఒకే దిశకి తిరిగి అరుస్తూ ఉంటుంది. ఇది చూసిన మనం దాని చాయ్ అంటూ అదిలిస్తాం.