తిరుమల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం ఎలా పొందాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?

తిరుమలలో ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం లేదా రూ. 300 దర్శనం లేదా శీఘ్ర దర్శనాన్ని ఎలా పొందాలి? ఆ టికెట్టు తీసుకుని ఎక్కడి వెళ్లాలి.? అక్కడ ఎలా వ్యవహరించాలి? అనే సందేహాలు చాలా మందికి కలుగుతుంటాయి. వారి కోసం ఈ సమాచారం…