భోగేశ్వరుడికి నమక, చమక అభిషేకం? అదేం అభిషేకమో తెలుసా?

సాధారణ అభిషేకం చూశాం. రుద్రాభిషేకం చూశాం. పంచామృత అభిషేకం చూశాం. ఇంకా ఎన్నో అభిషేకాలను చూశాం. కానీ, ఈ నమక, చమక అభిషేకం ఏంటి? అంటే అర్థం ఏంటి?