దివ్య దర్శనం అంటే ఏమిటి? ఆ దర్శనానికి దారేంటి?

తిరుమలలో ఎన్నో రకాల దర్శనాలున్నాయి. వాటి దివ్య దర్శనం ఒకటి అసలు ఈ దివ్య దర్శనం అంటే ఏమిటి.? దీనికి ఎవరిని అనుమతిస్తారు? దీనిని ఎలా పొందాలి.? ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలు మదిలో మెదులుతుంటాయి. వాటిని నివృత్తి చేయడానికే ఈ అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది ‘ఏడుకొండలు’