భక్తులు తిరుమలలో గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేవారా?

తిరుమల స్వామి దర్శనం జయ,విజయుల నుంచే లభించడమే మహాభాగ్యం అనుకునే భక్తులు కొకొల్లలు. అయితే ఏకంగా భక్తులు గర్భగుడిలోకే అడుగు పెట్టే వారా ?. అంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కదూ.