ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటే… ఫలితమేంటి?

ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజున  ఉపవాసం ఉంటే  ఏం ఫలితం కలుగుతుంది?  అసలు ఈ ఉత్పన్న ఏకాదశి అంటే ఏమిటి?  ఈరోజు నేను ఎందుకు ఉపవాసం ఉండాలి? తెలుసుకోవాలంటే వార్తలోకి వెళ్లాల్సిందే.