చర్మవ్యాధులను నివారించే ఆలయం ఉందా? ఎక్కడ?

కొంత మంది చర్మవ్యాధులతో బాధపడుతుంటారు. తమ వ్యాధులను తగ్గించుకోవడానికి కలవని డాక్టర్ ఉండడు. మొక్కని దేవుడు ఉండడు. కానీ, ఆ ఆలయం మాత్రం దర్శించి ఉండరు.