అబ్బో…..! మన అల్లం అంత మేలు చేస్తుందా?

మనం వంటింట్లో ఉండే అల్లం అంత మేలు చేస్తుందా…? నిజంగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఘాటుగా ఒట్టిది కొంచెం కొరకాలన్నా భయమేస్తుంది. కానీ, అదే అల్లం మన వంటింటికి చేరింది. ఎందుకు?

మనిషి ఏది తింటే పది కాలాల పాటు జీవిస్తాడో మన పూర్వీకులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అంతే కాదు వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను మన శాస్త్రాలు చాలా స్పష్టంగా వివరించాయి.