మహాద్భుతం… మంత్రోచ్ఛరణతో అంత్యాక్షరి చూస్తారా? (వీడియో)

సినిమా పాటలతో అంత్యాక్షరి చూశారు. లేదంటే జానపద గేయాలతో అంత్యాక్షరి ఆడి ఉంటారు. మంత్రోచ్ఛరణతో అంత్యాక్షరి అందునా పోటీ పడుతూ గుక్క తిప్పుకోకుండా ఉచ్చరించడం ఎక్కడైనా చూసి ఉంటారా?

ఇంకా వర్ణనలు… ఉపమానాలంకారాలు ఎందుకుగానీ బెంగళూరులో జరిగిన  ఈ కార్యక్రమ వీడియో ఏదో మీరే చూసేయండి.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*