తిరుమల వేంకటేశ్వరుని శంఖు, చక్ర, నామాలిస్తున్న సందేశం ఏమిటి ?

తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి లో ప్రత్యేకమైనటువంటి  ఆకర్షణ ఏంటో తెలుసా?  శంకు, చక్రాలు నుదుటున ఉన్న నామాలు. వీటి అర్థం ఏంటి? ఎందుకంత ప్రత్యేకత అనే అంశాలను చూద్దాం రండి

శంఖారావం ద్వారా జనించే ధ్వనిలో రజో తమో గుణములను హరింపజేసస్తుంది. అదే సమయంలో సత్వగుణమును పెంచే శక్తి ఉంటుంది. అంతేకాక విశ్వచైతన్యమును ఎరుకలోనికి తెస్తుందని వేదాలు చెబుతున్నాయి.

స్వామికి కుడి ప్రక్కగల నామమును సూర్యనాడిగానూ, ఎడమ ప్రక్కగల నామమును చంద్రనాడిగానూ, మధ్యనగల నామమును బ్రహ్మనాడిగా చెప్తుంటారు.

చక్రము ద్వారా కర్మ అనే శత్రువును నశింపజేయమనే సందేశాన్ని ఇస్తుంది. దానర్థం ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలు చేయాలని.

మరింత విడమరచి చెప్పాలంటే  శంఖము జ్ఞాన చిహ్నము గాను, నామము మోక్షచిహ్నముగాను, కర్మనాశనశక్తి చిహ్నముగా చక్రమును ధరించి, కర్తృత్వభావం లేకుండా జ్ఞామును పొంది, తద్వారా మోక్షమును పొందవలేనని స్వామి మనకు సందేశం సందేశం ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రతిరోజూ జరిగే వేంకటేశ్వరుని కళ్యాణం కూడా ఇదే తెలియజేస్తుంది.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*