టీటీడీకి ఈ రోజుటి ఆదాయం రూ. 3.75 కోట్లు

హుండీ ఆదాయం రూ. 3.20 కోట్లు
ఎస్వీ అన్నదాన ట్రస్టుకు రూ. 23.50 లక్షలు
ఎస్వి గో సంరక్షణ ట్రస్టు రూ. 1 లక్షలు
బాలాజీ ఆరోగ్య ప్రసాదిని పథకం ( స్విమ్స్) రూ.3 లక్షలు
ఎస్వీ విద్యా దాన ట్రస్టు రూ.5 లక్షలు
ఎస్వీ ప్రానదాన ట్రస్టుకు రూ. 1 లక్షలు
టోల్ గేటు ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం రూ. 2.09 లక్షలు
మొత్తం రూ.3.759 కోట్లు

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*